Passend Onderwijs

Passend Onderwijs op ‘t Kompas

Doel
Op 1 augustus 2014 is de wet op Passend Onderwijs ingegaan. Een belangrijk doel van Passend Onderwijs is zo veel mogelijk kinderen thuisnabij onderwijs te laten volgen. Daarnaast moet het onderwijs ook afgestemd zijn op de onderwijsbehoeften van het kind. Op ’t Kompas richten wij ons al jaren op kinderen en hun specifieke leerwensen, omdat de groepen kleiner zijn. De leerling is het uitgangspunt.

Op ’t Kompas hechten wij ook veel waarde aan ouderbetrokkenheid en een positieve samenwerking met ouders. Ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking tussen ouders en school komt namelijk de ontwikkeling van het kind ten goede.

Kwaliteit en resultaten
De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. De leeropbrengsten zijn door de Inspectie als voldoende tot goed beoordeeld. De schoolverlaters van 2014 scoorden een gemiddelde van 536.4 op de CITO Eindtoets; een score boven het landelijk gemiddelde van 534.5.

Naast de CITO Eindtoets in april nemen wij in groep 8 ook de NIO toets af. Het verschil tussen de NIO toets en de CITO Eindtoets is, dat de CITO meet wat kinderen hebben geleerd in 8 jaar onderwijs (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO toets bepaalt wat kinderen ‘in huis hebben’ (de mogelijke schoolprestaties). De laatste jaren is gebleken dat de CITO resultaten van vrijwel alle leerlingen hoger zijn dan op basis van de NIO toets voorspeld werd.
Hieruit kunnen wij concluderen dat kinderen bij ons op school op of boven hun niveau presteren.

Naast onderwijsresultaten vindt de inspectie ook de sociale opbrengsten van onderwijs belangrijk. Onder sociale competenties wordt verstaan:

  • sociaal-emotionele ontwikkeling (a. welbevinden, zelfbeeld, zelfstandigheid, regulering van emoties).
  • sociale vaardigheden (a. samenwerken, zelfredzaamheid, omgaan met conflicten).
  • houdingen/vaardigheden om in uiteenlopende situaties succesvol te functioneren (a. betrokkenheid, zelfsturing, omgaan met verschillen, democratisch handelen, sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid, moreel kunnen oordelen).

Wij vinden het zeer wenselijk om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen. Dit doen we door middel van “Viseon”, een genormeerd volgsysteem van het CITO (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). Verder wordt jaarlijks het gevoel van veiligheid en welbevinden van onze leerlingen gemeten m.b.v. de “Veiligheidsthermometer” van Eduniek. De resultaten van deze metingen worden gebruikt om het pedagogisch klimaat binnen de school planmatig te optimaliseren. De laatste resultaten laten zien dat vrijwel alle kinderen op ‘t Kompas zich veilig voelen, met plezier naar school gaan en zich niet buitengesloten voelen.

De laatste jaren zijn er, dankzij onze ‘zorg op maat’, geen leerlingen verwezen naar Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs.

Kracht van de kleine basisschool
In 2014 heeft de Rijksuniversiteit van Groningen, evenals universiteiten in ons omringende landen, onderzoek gedaan naar het onderwijs op kleine scholen.
Die onderzoeken laten zien dat kleine scholen, ondanks de combinatiegroepen, hun onderwijskwaliteit op peil weten te houden.
Tevens blijkt dat leeftijdsheterogene klassen, met drie tot vier leerjaren bij elkaar, een boost geven aan de verstandelijke en sociale ontwikkeling van kinderen.
Er zijn aanwijzingen dat leerlingen zelfstandiger en hulpvaardiger zijn door de eisen die een combinatieklas aan hen stelt. Een combinatieklas heeft ook als voordeel dat het een kind meer mogelijkheden en uitdaging biedt, omdat er op verschillende niveaus gewerkt wordt.

Zie voor meer informatie onze laatste Nieuwsflits Passend Onderwijs en de Informatiegids Passend Onderwijs voor ouders.

Afscheid meester Werner

Tijdens de slotdag op woensdag 4 juli heeft meester Werner afscheid genomen van 't Kompas. Op deze dag kwam Circus Rotjeknor bij ons op school, om sam ...
[lees verder]

Nominatie voor juf Wendy

Juf Wendy is genomineerd voor de verkiezing 'Leraar van het jaar' van BN de Stem! Een hele eer om genomineerd te zijn, zeker omdat de juf er zelf hel ...
[lees verder]

Let op, wijziging!

Op dinsdag 3 april 2018 stond een studiedag voor de leerkrachten gepland. Deze studiedag komt te vervallen en alle kinderen worden die dag dus gewoon ...
[lees verder]

Staking 5 oktober

Op donderdag 5 oktober a.s. is de school gesloten in verband met de landelijke staking in het primair onderwijs. Voor meer informatie zie de brief ...
[lees verder]

Vakantierooster 2017-2018

Op de site is vanaf nu het vakantierooster voor schooljaar 2017-2018 te vinden. Hierbij staan ook de extra vrije dagen die buiten de vakanties vallen ...
[lees verder]

Bruiloft juf Jolanda

Op 12 mei is juf Jolanda getrouwd met Marco. Als verrassing kwamen ze langs op school. Wij wensen juf Jolanda en Marco veel geluk met elkaar!   ...
[lees verder]

Playbackshow carnaval

Wij hebben weer een gezellige carnavalsviering gehad met een erg leuke playbackshow. Zelfs de raad is nog op bezoek geweest. De foto's van deze gezell ...
[lees verder]

Pietengym

In de tijd van Sinterklaas mag de pietengym natuurlijk niet ontbreken. Groep 1/2/3 kon niet wachten tot het zover was. Alle kinderen waren in een piet ...
[lees verder]